2551/02/11

เรื่อง ที่ศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุข ปัจจุบันพมากขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในเมืองและในชุมชนชนบท ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนอกจากจะต้องมีความทุกข์จากภาวะของโรคแล้ว ย้งมักมีความทุกข์ทรมานจากภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลัน และเรื้องรัง ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความพิการ เป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม (วรรณภา ศรีธัญรัตน์, 2540)จากรายงานขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า โรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยมากและเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัย ได้แก่ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และเบาหวาน ซึ่งพบสัดส่วนการตายร้อยละ 49.7 และสัดส่วนการป่วย ร้อยละ 42.2 สำหรับประเทศไทยพบว่าอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด ของประชากรไทยระหว่าง พ.ศ.2541-2545สูงขึ้นตามวันเวลาที่สูงขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขพบอัตราตายด้วนโรคเบาหวานเท่ากับ 7.9-11.8 ต่อประชากรแสนคน แต่การรักษาของแพทย์ในปัจจุบันมีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีโอกาสมีบุตรหลานสืบทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ของโรคเบาหวานได้มากขึ้น ประกอบกับแบบแผนในการดำเนินชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในลักษณะที่ส่งเสริมให้อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานสูงขึ้น และปัญหาสำคัญของผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานในระยะยาวเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวาจึงมักเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนมากกว่าสาเหตุจากโรคเบาหวานโดยตรง โรคเบาหวานจึงนับว่าเ้ป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย เพราะผลกระทบจากความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวนอกจากจะส่งผลในระดับบุคคลที่ต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน พิการและเสียชีวิตแล้วยังกลายเป็นปัญหาในระดับครอบครัว สังคม และในระดับประเทศอีกด้วย
ผู้ป่วยถูกคาดหวังจากบุคลลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาของแพทย์เป้าหมายในการควบคุมโรคเบาหวานในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ การควบคุมอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย การดูแลเท้า และการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป โดยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความรู้กับพฤติกรรมการร่วมมือในการรักษา พฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะการควบคุมโรคเบาหวาน บุคคลจะสามารถแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบทบาทในการเป็นผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างเหมาะสมและมีภาวะการควบคุมโรคอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บุคคลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกคาดหว้ง จากการให้ความรู้หรือคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลเป็นผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างเหมาะสม และมีภาวะการควบคุมโรคอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บุคคลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง จากการให้ความรู้หรือคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาลเป็นสำคัญ หากผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานและการปฏิบัติดี ผู้ป่วยจะมีการปฎิบัติตามความรู้ที่ได้รับนั้น และมีภาวะการควบคุมโรคเบาหวานที่ดี แม้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการรักษาทางด้านยา แต่ถ้าผู้ป่วยขาดความรู้เรื่องโรคเบาหวาน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพตนเอง ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ถึงชีวิตได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โดยศึกษาด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านห้วป่าขลู่ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำผลที่ได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อจะก่อให้เกิดเจตคติที่ดี และส่งผลไปยังการปฎิบัติที่ถูกต้อง มีผลต่อการควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวานและการปฎิบัติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
2.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สิทธิในการรักษา กับระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน และการปฎิบัติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ การปฎิบัติในการดูแลตนเองและระดับนำ้ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
คำถามของการวิจัย
1.ผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการปฏิบัติในการดูแลตนเองอยู่ในระดับใด
2.ผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ ซึ่งมี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สิทธิในการรักษา แตกต่างกัน มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน และการปฎิบัติในการดูแลตนเองแตกต่างกันหรือไม่
3.ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน การปฎิบัติในการดูแลตนเอง และระดับนำ้ตาลในเลือดมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
ประโยชน์ของการวิจัย
1.ได้ทราบถึงระดับความรู้ เจตคติ และการปฎิบัติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้บริการผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยและพัฒนาการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ของสถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สิทธิในการรักษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน การปฎิบัติในการดูแลตนเอง และระดับนำ้ตาลในเลือด
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็บสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สภาพเศรษฐกิจของครัวครอบ สิทธิในการรักษาพยาบาล
ส่วนที่ 2.แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3.แบบวัดเจตคติ วัดเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็น ความพร้อมที่จะปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีจำนวน 15 ข้อ
ส่วนที่4.แบบสอบถามด้านการปฎิบัติ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ป่วยเบาหวาน มี 15 ข้อ

67 ความคิดเห็น:

dada กล่าวว่า...

สวัสดีคะ
พี่ทำวิจัยเรื่องเดี่ยวกันเลยคะ หนูอยากได้แบบวิจัยของพี่ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยที่สถานีอนามัยได้มั้ยคะ
ถ้าได้พี่ส่งเมลล์ มาให้ได้มั้ยคะ
wanidasb@hotmail.com ขอบคุณนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูอยากได้แบบวิจัยของพี่ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยที่สถานีอนามัยได้มั้ยคะ
ถ้าได้พี่ส่งเมลล์ มาให้ได้มั้ยคะ
pud-62@hotmail.com ขอบคุณมากๆค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่สุดา
ผมเป็นนักศีกษาแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพี่
พอดีผมต้องการจะทำวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการให้ความรู้ซ้ำแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็ได้มาอ่านบทความของพี่พอดีคิดว่าบทความงานวิจัยของพี่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิจัยของผม
จึงอยากจะขอบทความงานวิจัยและตัวแบบสอบถามของพี่มาศึกษาจะได้ไหมครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
worawut1@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะคุณสุดา ดิฉันกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน ดิฉันใคร่ขอนำแบบสอบถามการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่4 ขิงวิจัยเรื่องนี้ไปปรับใช้ในวิจัยของดิฉันน่ะค่ะ รบกวนช่วยส่งให้ได้ไหมคะ
ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
sungwalaya@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะคุณสุดา
ดิฉันเป็นพยาบาลอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านงานของคุณสุดาแล้วเกิดความสนใจ อยากจะขอรบกวนดูแบบสอบถามและผลการวิจัยของคุณสุดาได้มั้ยคะ เพื่อนำมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ถ้าคุณสุดาไม่ขัดข้องขอรบกวนช่วยส่งข้อมูลมาทาง e-mailด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ( pomjamk@hotmail.com)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะคุณสุดา
ดิฉันเป็นพยาบาลอยู่จังหวัดชัยนาท ได้อ่านงานของคุณสุดาแล้วเกิดความสนใจ อยากจะขอรบกวนดูแบบสอบถามคุณสุดาได้มั้ยคะ เพื่อนำมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ถ้าคุณสุดาไม่ขัดข้องขอรบกวนช่วยส่งข้อมูลมาทาง e-mailด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ( n-phat@hotmail.com)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะคุณสุดา
พี่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ มีแรงจูงใจให้ทำสารนิพนธ์เรื่องคล้ายๆ ของคุณ เนื่องจากคุณแม่ป่วยเป็นโรคเบหวาน เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก อยากได้งานวิจัยของคุณมาเป็นวิทยาจารย์ค่ะ (homchamod@hotmail.com)ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะคุณสุดา
ดิฉันเป็นนักศึกษามาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก เนื่องจากก่อนจบการศึกษาต้องทำ การศึกษาพิเศษก่อนจบอยากได้งานวิจัยของคุณมาเป็นวิทยาจารย์ค่ะ (pungpung13@hotmail.com)ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้แบบสอบถามในการวิจัยค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและลองทำวิจัยในโรงพยาบาลค่ะ
ขอความกรุณาส่งนะคะ aye.j@sanook.com
ขอบพระคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะคุณสุดา ดิฉันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานใคร่ขอความกรุณาดูแบบสอบถามและผลการวิจัยเพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการทำวิจัยขอบคุณมากค่ะ ถ้าคุณสุดาไม่ขัดข้องช่วยส่งมาให้ที่punnipa_cha23@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะ ดิฉันเนกศึกษาเอกสาธารณสุข ปีสุดท้ายแล้วคะ พอดีอยากจะขอบทความวิจัยนี้ได้มั้ยคะ เพราะดิฉันกำลังทำการศึกษาข้อมูลเพื่อจะจัดตั้งโครงการลด/ทุเลาปัญหา อยากจะขอข้อมูลได้มั้ยคะ ขอบคุณคะ
yuki_par@hotmail.com

สมทรง ขุนศรี กล่าวว่า...

สวัสดีคะพี่ดา หนูเคยอ่านผลงานวิจัยของพี่หลายครั้งแล้วคะจากทางอินเตอร์เนต หนูอยู่ที่สอ.อำเภอปะคำ หนูกำลังเริ่มหัดทำวิจัยคะ หนูมีความสนใจในงานวิจัยของพี่ดาคะ หนูจึงอยากขอความกรุณาจากพี่ดาในเรื่องของตัวอย่างงานวิจัยและก็ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยคะ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนู รบกวนพี่ดาส่งตัวอย่างให้หนูที่ laeso@windowslive.com หน่อยนะคะ ขอบคุณมากมาก นะคะ

hmorpod กล่าวว่า...

พอดีน้องๆ ทีมวิจัยของ PCu ในอำเภอผมกำลังหาเอกสาร Review ในเรื่องเดียอวกัน ขอความกรุณาส่งเอกสารให้น้องๆ ใช้ Review หน่อยนะครับ นึกว่าเป็นวิทยาทานทางปัญญา ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความมีน้ำใจครับ ที่อยู่เมล์ hmorpod@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ผมเป็นพยาบาลอยู่อุตรดิตถ์ครับ พอดีกำลังศึกษาเรื่องนี้เหมือนกัน หากจะรบกวนขอใช้แบบสอบถามของคุณมาใช้จะได้ไหมครับ นึกว่าเป็นวิทยาทานให้กับพยาบาลด้วยกันนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ mrpramote15@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
พอดีน้องได้ทำวิจัยเรื่องเดียวกับพี่ น้องจึงอยากได้งานวิจัยเพื่อเป็นแนวทาง รบกวนพี่ดาส่งมาที่pealaa23@gmail.com ขอขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
พอดีน้องสนใจผู้ป่วยเบาหวานอยากเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยในชุมชนที่ทำงานอยู่ น้องอยากได้แบบสอบถามของงานวิจัยพี่เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล รบกวนพี่ดาส่งมาที่rampa_sot@hotmail.com ขอขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
หนูเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สนใจจะทำวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยพี่ช่วยส่งข้อมูลมาให้หนูหน่อยนะคะ จักเป็นพระคุณอย่างสูง
(moddang_kaa@hotmail.com)

สุมนา กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
ดิฉันเป็นพยาบาลสิงห์บุรี กำลังจะเขียนงาวิจัยความรู้และพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/ป่วยเบาหวาน หากจะกรุณาช่วยส่งข้อมูลทางเมล์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

sumana2605@gmail.com
ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
ดิฉันเป็นพยาบาลiสัตหีบกม10กำลังจะเขียนงาวิจัยความรู้และพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/ป่วยเบาหวาน รบกวนขอแบบเก็บข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทำวิจัยในลักษณะเดียวกันและขอรายละเอียดความแม่่นยำในการทดสอบแบบสอบถามด้วยได้ไหมคะ ถ้าไ้ด้ช่วยส่งทาง muttin08@gmail.comค่ะจักเป็นพระคุณยิ่ง มัตติ่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
ดิฉันเป็นพยาบาลที่ต่างจังหวัดค่ะ ขณะนี้กำลังทำวิจัยที่เป็น R2R มีความต้องการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
K A P ในผู้ป่วยเบาหวาน คิดว่าแบบสอบถามที่คุณใช้ในงานวิจัยน่าจะตรงกับความต้องการของดิฉัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคุณเกี่ยวกับเรื่องแบบสอบถามทั้งสามส่วน หากไม่ขัดข้องกรุณาส่งแบบสอบถามให้ที่ walai_er@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
ดิฉันเป็นพยาบาลที่ต่างจังหวัดค่ะ ขณะนี้กำลังทำวิจัยที่เป็น R2R มีความต้องการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
K A P ในผู้ป่วยเบาหวาน คิดว่าแบบสอบถามที่คุณใช้ในงานวิจัยน่าจะตรงกับความต้องการของดิฉัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคุณเกี่ยวกับเรื่องแบบสอบถามทั้งสามส่วน หากไม่ขัดข้องกรุณาส่งแบบสอบถามให้ที่ walai_er@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
น้องเป็นนักศึกษาพยาบาลค่ะ ขณะนี้กำลังทำวิจัยพฤติกรรมการดูแลสุภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ต้องการใช้แบบสอบถามของพี่มาใช้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ หากไม่ขัดข้องกรุณาส่งแบบสอบถามให้ที่ mickey_yuyi@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พี่สาวปากพนังคนสวย พอดีตอนนี้น้องฝึกงานอยู่สมุทรสาครค่ะ กำลังจะทำโครงการเกี่ยวกับโรคเบาหวานเลยต้องการแบบสอบถามของพี่มาใช้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ หากไม่ขัดข้องกรุณาส่งแบบสอบถามให้ที่ nalinrat22@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
วิจัยของพี่น่าสนใจมาก หนูอยากจะขอตัวอย่างของพี่มาทำสารนิพนธ์
จึงขอความอนุเคราะห์จากพี่ ช่วยส่งแบบงานวิจัยของพี่มาให้ที่ s_took@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Chaweewan กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
วิจัยของพี่น่าสนใจมาก หนูอยากจะขอตัวอย่างของพี่มาทำสารนิพนธ์
จึงขอความอนุเคราะห์จากพี่ ช่วยส่งแบบงานวิจัยของพี่มาให้ที่ CHAWEEWAN06@GMAIL.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

วันอาทิตย์ 27 ก-ย ,2009

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้FULL TEXT ครับ เพื่อที่จำได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ จะได้ไหมครับ MRPRAMOTE15@HOTMAIL.COM

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ

หนูสนใจที่อยากจะศึกษาตัวอย่างงานวิจัยของพี่
เพื่อเชื่อมโยงกับสาขาสถิติที่เรียนอยู่
และเป็นแนวทางที่จะทำงานวิจัยต่อไป
จึงขอความอนุเคราะห์จากพี่ ช่วยส่งแบบงานวิจัยของพี่มาให้ที่ post_pns@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
น้องเป็นคนหนึ่งที่สนใจในงานวิจัยของพี่ ตอนนี้น้องกำลังหาข้อมูลจัดทำโครงการโรคเบาหวานและอยากได้แบบสอบถามของพี่ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการ กรุณาส่งข้อมูลและแบบสอบถามมาที่ boonchu293@ gmail.comขอบพะคุณพี่มากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
หนูเป็นนักศึกษาพยาบาลจากนครสวรรค์ค่ะ ขณะนี้กำลังทำวิจัยพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ต้องการใช้แบบสอบถามของพี่มาใช้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ หากไม่ขัดข้องกรุณาส่งแบบสอบถามให้ที่ nuaomnursing_38@hotmail.com
จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

จิดาภา กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังหาเอกสาร Review ในเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานค่ะ พอดีเปิดเจอเรื่องของพี่และเป็นเรื่องที่ต้องการ ขอความกรุณาส่งเอกสารเพื่อใช้ Review น่ะค่ะ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
jeejee11jeejee@hotmaial.com

กนกฉัตร กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
หนูกำลังทำวิจัย ไม่ใช่ซิกำลังเขียนโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานอยู่ ไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อนเลย รบกวนพี่ชี้แนะ+ขอข้อมูลและแบบสอบถามมาดูเป็นตัวอย่างหน่อยนะคะ Please
กนกฉัตร Jinnath_15@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่ดา หนูเป็นนักศึกษาพยาบาลค่ะ กำลังจะทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานค่ะ อยากรบกวนพี่ช่วยส่งงานวิจัยของพี่หัยหนูมาอ่านเป็นแนวทางในการทำวิจัยได้ไหมค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
fame_23012@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สาวสุดา หญิงอยู่สิชลค่ะ ตอนนี้หมอเอกให้ทำR2Rซึ่งป็นเรื่องเดียวกับของพี่เลย หญิงอยากได้งานวิจัยของพี่ฉบับเต็มเลย ไม่ทราบว่าได้หรือเปล่า เพราะต้องเอามาย่อและทำแบบสอบถามด้วยพี่ส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารให้ได้มั๊ยหรือให้ไปเอาถ่ายเองก็ได้ ถ้าพี่ถ่ายให้หญิงจะโอนเงินไปให้เลย นะพี่นะ จะบ้าตายอยู่แล้ว..ขอเบอร์โทรพี่ยายมาก็โทรหาพี่ไม่ติดเลย..กลุ้ม ๆ ๆๆๆๆๆจากน้องหญิง
tidarat165@yahoo.co.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พี่สุดา
หนูทำงานที่ สอ.แห่งหนึ่งใน จ.อำนาจเจริญ ในเขตรับผิดชอบเปิดคลีนิคผู้ป่วยเรื้อรังด้วย จึงสนใจงานวิจัยของพี่ เพราะตอนนี้น้องกำลังหาข้อมูลจัดทำโครงการโรคเบาหวานและข้อมูลงานของพี่ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการ กรุณาส่งข้อมูลและแบบสอบถามมาที่ rhikee207@gmail.com ขอบพะคุณพี่มากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พี่สุดา
ตอนนี้หนูอยู่สถานีอนามัยกำลังเริ่มหัดทำงานวิจัยอยู่ จึงสนใจงานวิจัยของพี่ อยากรบกวนพี่ช่วยส่งงานวิจัยของพี่ฉบับเต็มเลย ได้ไหมค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

la_wtn@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
วันทนีย์ จาก.....เชียงใหม่

นางรูซหละ กล่าวว่า...

ตอนนี้หนูอยู่สถานีอนามัยกำลังเริ่มหัดทำงานวิจัยอยู่ จึงสนใจงานวิจัยของพี่ อยากรบกวนพี่ช่วยส่งงานวิจัยของพี่ฉบับเต็มเลย ได้ไหมค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
หนูมีความสนใจอยากทำวิจัยบ้าง ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ รบกวนพี่ช่วยส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป้นแนวทางในการทำ ช่วยส่งไปที่ songbup@hotmail.co.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมก็กำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานพอดี ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนคุณสาวปากพนังมากไปไหม กรุณาส่งไฟล์รายงานวิจัยพร้อมแบบสอบถามมาให้ผมด้วย ขอบคุณล่วงหนาครับ tunva007@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่พอดี ถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไปขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบ พร้อมแบบสอบถามให้ด้วยขอขอบคุณล่วงหน้าคะ
api01@thaimail.com.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่พอดีถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไป กรุณาช่วยส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบพร้อมแบบสอบคถามให้ด้วยคะ
api01@thaimail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่พอดีถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไป กรุณาช่วยส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบพร้อมแบบสอบคถามให้ด้วยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขณะนี้หนูกำลังทำวิจัยและคล้ายๆกับของพี่ หากว่าไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไป กรุณาช่วยส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบพร้อมแบบสอบคถามให้ด้วยคะ ที่P_sukrajay@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พี่น้องเป็นพยาบาลเหมือนกันค่ะที่รพ.ที่ทำงานอยู่กำลังมีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นน้องจึงรบกวนขอไฟล์งานแบบเมลล์ด้านบนนะคะ ขอบคุณค่ะ
อีเมลล์ thunyatip_miao@hotmail.com
ปล.ขอบคุณพี่ที่ทำงานวิจัยดีๆเพื่อผู้ป่วยนะคะ

เพ็ญนิภา กล่าวว่า...

น้องสนใจงานวิจัยของพี่มากน้องจึงจะเลือกงานวิจัยของพี่เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและทำเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่งอาจารย์ด้วยน้องจึงขอความกรุณาให้พี่ส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
อีเมล์ modzeed@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะ
พอดีหนูกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งอยากจะได้ข้อมูลหรืองานวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัย รบกวนส่งมาตามเมลล์นี้นะค่ะ
nadtana@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
น้องเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาในระดับป.โท น้องมีความสนใจในงานวิจัยของพี่ ตอนนี้น้องกำลังหาข้อมูลจัดทำโครงการโรคเบาหวานและอยากได้แบบสอบถามของพี่ด้วย ดังนั้นน้องจึงของานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของพี่เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการ กรุณาส่งข้อมูลและแบบสอบถามมาที่ pui.6464@hotmail. com ขอบพระคุณพี่มากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่สุดา
น้องเพิ่งรับผิดชอบงานโรคเรื้อรังกำลังศึกษางานวิจัยโรคเบาหวานถ้าไม่เป็นการรบกวน น้องของานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของพี่เป็นแนวทางในการศึกษาด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ Pimon_1969@windowslive.com ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะพี่ดา หนูเคยอ่านผลงานวิจัยของพี่หลายครั้งแล้วคะ หนูอยู่ที่สอ. หนูกำลังเริ่มหัดทำวิจัยคะ หนูมีความสนใจในงานวิจัยของพี่ดาคะ หนูจึงอยากขอความกรุณาจากพี่ดาในเรื่องของตัวอย่างงานวิจัยและก็ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยคะ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนู รบกวนพี่ดาส่งตัวอย่างให้หนูที่ tawan.yu@hotmail.com หน่อยนะคะ ขอบคุณมากมาก นะคะ

- กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่ดา ผมกำลังหัดทำงานวิจัยและสนใจในเรื่องนี้เหมือนกัน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยรบกวนพี่ดาส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณืมาให้ที่ champ_bk@hotmail.com ขอคุณล่วงหน้าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่สุดาค่ะ หนูทำงานที่สถานีอนามัยค่ะ พอดีกำลังทำงานมาตรฐานสุขศึกษา ทำเบาหวานเหมือนกันเลย พอดีอ่านเจอบทความของพี่สุดา สนใจมากอยากใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป รบกวนพี่สุดาส่งแบบวิจียฉบับ สมบูรณ์มาให้ด้วยน่ะค่ะ


ขอบพระคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่สุดาค่ะ หนูทำงานที่สถานีอนามัยค่ะ พอดีกำลังทำงานมาตรฐานสุขศึกษา ทำเบาหวานเหมือนกันเลย พอดีอ่านเจอบทความของพี่สุดา สนใจมากอยากใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป รบกวนพี่สุดาส่งแบบวิจียฉบับ สมบูรณ์มาให้ด้วยน่ะค่ะ
ที่darunee200227@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้น้องกำลังหาข้อมูลจัดทำโครงการโรคเบาหวานและอยากได้แบบสอบถามของพี่ด้วย ดังนั้นน้องจึงของานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของพี่เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการ กรุณาส่งข้อมูลและแบบสอบถามมาที่ pimchai.k@gmail.com ขอบพระคุณพี่มากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้งานวิจัยเบาหวานของพี่ ตอนนี้ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ส่งวันเสาร์นี้ รบกวนส่งmailด่วนให้ได้ไหมคะ
porp_aor34@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

Gunniga กล่าวว่า...

พอดีน้องๆ ทีมวิจัยของ PCu ในอำเภอผมกำลังหาเอกสาร Review ในเรื่องเดียอวกัน ขอความกรุณาส่งเอกสารให้น้องๆ ใช้ Review หน่อยนะครับ นึกว่าเป็นวิทยาทานทางปัญญา ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความมีน้ำใจครับ ที่อยู่เมล์ hunbo_3@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พอดีตอนนี้น้องทำวิจัยอยู่ เรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของ pt DM ตอนนี้กำลังหาข้อมูลของ วารสาร บทความ และผลงานวิจัย อยู่ พี่พอจะมีข้อมูลบ้างหรือเปล่า ขอรบกวนพี่ช่วยส่ง mail มาที่
tangthai2528@gmail.com ขอบคุณน่ะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ..พอดีกำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับเบาหวานอ่านเจอวิจัยเบาหวานพี่เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์พี่รบกวนส่งให้ทา
งเมล์ได้ไหมคะCharm_210@hotmail.co.th ขอบคุณล่วงหน้าค่ะพี่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่พอดี ถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไปขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบ พร้อมแบบสอบถามให้ด้วยขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
wuttichai461@yahoo.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูกำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการดุแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานค่ะ อยากรบกวนพี่ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งไฟล์งานวิจัย พร้อมแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค่ะ ขอบคุณพี่มากๆนะคะ E-mail sisppy@mahidol.ac.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่ หนูกำลังทำบทความวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและทำวิจัยด้วย จะรบกวนขอไฟล์งานวิจัยและแบบสอบถามได้ไหมคะเพื่อใช้เป็นแนวทางคะ ขอบคุณมาก ๆ คะ baimon_beer@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะพี่สุดา หนูกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานคะ พอดีมาอ่านบทความของพี่หนูสนใจและอยากนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยคะ ไม่ทราบว่าพี่สุดาจะให้ได้หรือเปล่า ถ้าได้หนูรบกวนส่งมาที่ E-mail vadee555@hotmail.com รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

kawpang กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่ หนูสนใจงานวิจัยของพี่ เพราะตอนนี้กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานค่ะ ขอความกรุณา พี่ช่วยส่งงานวิจัยของพี่ให้หน่อยได้มั้ยคะ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองต่อไป ขอบคุณค่ะ rakna_jang@hotmail.com

T.Tan กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่
พอดีได้อ่านข้อมูลงานวิจัของพี่แล้วเกิดความสนใจอยากทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานอยู่พอดี
รบกวนพี่ส่งงานวิจัยเพื่อมาประกอบเป็นแนวทางการวิจัย
ได้ไหมคะ
ขอบคุณคะ
( pu2122_ler@hotmail.com )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูกำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการดุแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานค่ะ อยากรบกวนพี่ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งไฟล์งานวิจัย พร้อมแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค่ะ ขอบคุณพี่มากๆนะคะ E-mail Praphitphak@hotmail.com

Lalita Pangyakaew กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พอดีว่าหนูกำลังทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ จึงขอรบกวนขอไฟล์และแบบสอบถามงานวิจัยของพี่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาน่ะค่ะ
ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ
E-mail : geebee_w@hotmail.com
ขอบคุณมากๆค่ะ

Lalita Pangyakaew กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไปขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์งานวิจัยเต็มรูปแบบ พร้อมแบบสอบถามให้ด้วย ะวิจัยของพี่น่าสนใจมาก หนูอยากจะขอตัวอย่างของพี่มาทำสารนิพนธ์
จึงขอความอนุเคราะห์จากพี่ ช่วยส่งแบบงานวิจัยของพี่มาให้ที่ au_okn@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ กำลังเรียนวิจัยพอดี พบงานวิจัยของพี่น่าสนใจมาก หากไม่รบกวนเกินไป ขอความกรุณาส่งงานวิจัยเต็มรูปแบบพร้อมแบบสอบถาม มาที่
sungwansri@hotmail.com ขอบคุณค่ะ